Stallingsvoorwaarden

Algemene bepalingen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Caravanstalling de Wit, hierna te noemen de Wit, als verhuurder van stallingruimte optreedt.
 2. Huurder is een ieder die enig object stalt bij de Wit.
 3. Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 4. De stallingovereenkomst tussen de Wit en de huurder komt tot stand bij het ondertekenen van het inschrijfformulier door de huurder, waarbij de huurder heeft verklaard een exemplaar van de stallingvoorwaarden te hebben ontvangen en waarbij hij heeft verklaard met de inhoud daarvan akkoord te gaan.
 5. De stallingovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het aflopen van het stallingsjaar.
 6. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren.
 7. Bij in gebreke blijven daarvan wordt de stallingovereenkomst stilzwijgend verlengd voor de overeengekomen stallingperiode.

 

Stallingsjaar

Het stallingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van ieder jaar.

 1. Een afwijkend stallingsjaar of een gedeeltelijk stallingsjaar kan in overleg met de Wit schriftelijk worden overeengekomen.

 

Gebruiken / Verboden

Wij dienen in het bezit te zijn van uw juiste adres, telefoonnummer, kenteken en lengte van uw object. Wijzigingen graag zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven.

 1. Indien u het object wenst op te halen uit de stalling, dient u dit tenminste 24 uur van tevoren te melden aan de Wit, met vermelding van uw naam en cliëntnummer.
 2. Het is de huurder niet toegestaan zonder toezicht van de Wit het object in of uit de stallingruimte te plaatsen, dan wel te verplaatsen binnen de stallingruimte.
 3. Het is de huurder niet toegestaan de stallingsplaats aan derden, al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze in gebruik te geven.
 4. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de Wit mag de stallingruimte niet worden gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het gestalde object.
 5. De huurder dient gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen uit het gestalde object te verwijderen alvorens deze in de stalling worden geplaatst. Brandstoftanks van auto’s alsook LPG-tanks mogen maximaal voor de helft gevuld zijn op het moment dat de auto in de stalling wordt geplaatst.
 6. Het is de huurder niet toegestaan het object immobiel te maken, bijv. d.m.v. disselsloten.
 7. Het is verboden om in de stallingruimte te roken.
 8. Het is de huurder verboden om zich buiten de openingstijden in de stallingruimte te bevinden.
 9. Denkt u eraan dat u tijdig antivries in uw auto doet, de stallingruimte wordt niet verwarmd.

 

Aansprakelijkheid / Verzekering

 1. De huurder is verplicht de ter stalling aangeboden objecten WA en Casco te verzekeren.
 2. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van hemzelf of vertegenwoordigers van de huurder.
 3. Het betreden van de stallingruimte of het parkeerterrein geschiedt op eigen risico.
 4. Objecten die op verzoek van de huurder buiten de stallingruimte zijn gebracht om te worden opgehaald staan daar voor eigen risico van de huurder.
 5. De Wit is slechts aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van een object indien dit te wijten is aan grove schuld van de Wit of personen in dienst van de Wit. Tevens is de Wit niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens werkzaamheden verricht door derden in opdracht van de eigenaar, via bemiddeling van de Wit.
 6. De Wit beperkt haar aansprakelijkheid in ieder geval tot een bedrag van maximaal 4 maal de overeengekomen huursom voor de overeengekomen huurperiode.

 

Betalingen

 1. Binnen 14 dagen na aanvang van het stallingsjaar dient het volledige stallingsgeld door de Wit te zijn ontvangen.
 2. De Wit heeft het recht de huur jaarlijks aan te passen aan het prijsindexcijfer voor consumptie van het CBS. Hij zal de huurders daarvan voor 1 januari van elk jaar in kennis stellen op de factuur.
 3. Indien de huurder niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en heeft De Wit zonder enige ingebrekestelling het recht de huurder voor het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 5 %, vanaf de vervaldatum in rekening te brengen.
 4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten kunnen door de Wit op op de huurder worden verhaald.
 5. De Wit heeft het recht het gestalde object onder zich te houden totdat het aan hem verschuldigde stallingsgeld geheel door de huurder is voldaan.
 6. Restitutie van stallingsgeld is niet mogelijk. In geval van dispuut zijn wij gemachtigd uw contract te verbreken, ook hierbij wordt geen stallingsgeld terugbetaald.
 7. De huur van de stallingruimte is overdraagbaar, indien de huurder zijn object tijdens het stallingsjaar verkoopt, dit in onderling overleg met de Wit. De nieuwe eigenaar is alsdan gehouden deze stallingvoorwaarden na te leven en treedt de nieuwe eigenaar in de plaats van de oude eigenaar.
 8. Indien het gestalde object wordt vervangen door een kleinere, leidt dit niet tot een recht op gedeeltelijke restitutie van het stallingsgeld voor het reeds lopende stallingsjaar.

 

Geschillen

 1. Op de stallingovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen ter beoordeling worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.

Caravanstalling De Wit

Caravans en vouwwagens
v.a. € 59,-

Caravans en vouwwagens

Campers
v.a. € 92,-

Campers - Motorhome - Mobile Home

(Klassieke) auto's
's winters en zomers
v.a. € 73,50

Auto's en klassiek auto's

Boten
op een trailer
v.a. € 70,-

Boten en waterscooters op een trailer

(Klassieke) motoren
v.a. € 175,- / jaar

Motoren en quads

Wat kost stallen?

Bekijk onze tarieven